Impresum

HTML Management Consultants

HTML d.o.o.
Cerklje 53
8263 Cerklje ob Krki

Matična številka: 1254553
Davčna številka: SI40720870
Transakcijski račun: TRR 03157-1012576330

Družba je vpisana v sodni register pod vložno številko 1/03909/00 pri Okrožnem sodišču v Krškem. Srg 2005/00555.

Kontaktni podatki:
e-mail: html@siol.net
Internet: www.html-consulting.com
Telefon: +386 51 218 590

Koncept in izvedba:
HTML d.o.o.

Vir slik: Bigstock