Organizacija in procesi

Change Management kot centralni element za izvedbo sprememb

Podjejta se praviloma nahajajo v stalnem procesu nadaljnjega razvoja in sprememb. Spremembe so na primer lahko nova strateška smer družbe, obsežni programi optimiranja ali vpeljava novih sistemov.

Družbe v fazi transformacije stojijo pred posebnim izzivom. Posloviti se je treba o navajenega in zaposlene navdušiti za neznano. Če ne uspe sodelavce hitro aktivirati za spremembe, pride pogosto do upočasnitve transformacije.

HTML Management Consultants prikaže rešitve, kako povezati potrebne tržne ukrepe in ukrepe povezanimi s sodelavci, da bi na podlagi tega podjetje in sodelavci hkrati dolgoročni profitirali.

Change Management

Spremembe razumeti kot priložnost

HTML Managament Consultants je razvil zasnovo transformacije, ki istočasno vključuje organizacije potrebe in potrebe sodelavec. Preko programske pisarne se definirajo in izvedejo vsebinski ukrepi. Spremljajoči program programske pisarne zagotavlja, da bodo sodelavci vključeni v proces sprememb.

Da bi lahko določili prave ukrepe, mora podjetje najprej vedeti:

 • Kateri konkretni cilji naj bi se dosegli
 • Kateri ukrepi so zato potrebni
 • Kako izgleda osrednja management zasnova za transformacijo

Pred fazo izvedbe je potrebno odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • Kako informiram sodelujoče zaposlene?
 • Kako spremenim vzorce, na katere so vsi navajeni?
 • Kako razvijem nove oblike sodelovanja?

Vključitev sodelavcev se izvede na podlagi zasnove HTML Management Consultants v posameznih korakih od prve informacije do razvoja in izvedbe ukrepov sprememb. Na koncu procesa sodelavci podoživljajo stalne izboljšave »That's our way of working« in le te aktivno soustvarjajo. Določeni ukrepi vodijo do trajnostnega uspeha, ker so vsi – vodstvena raven in sodelavci – aktivna gonilna sila sprememb.

Lean Management

Izgradnja vitkega in učinkovitega podjetja

Vitki (lean) procesi lahko predstavljajo bistveno značilnost diferenciacije. Družbe oz. podjetja, ki kakovostne produkte in storitve zagotavljajo na učinkovit in fleksibilen način imajo občutno konkurenčnost prednost.

Lean Management filozofija zagotavlja s preizkušenimi metodami, da se procesi ob celotni verigi vrednosti optimirajo in v podjetju skozi podoživljanje in izvajanje stalnih izboljšav ostanejo trajnostno na visoki ravni.

Pri sodelovanju s strankami pri Lean-projektih strmimo k:

 • Dvigu učinkovitosti procesov skozi preprečevanje izgub
 • Optimiranju procesov v skladu s cilji naših strank
 • Zmanjševanju stroškov in pretočnih časov
 • Dvigu kakovosti procesov in izdelkov oz. storitev
 • Sidranju trajnostne kulture izboljšav
 • Metodološkem izpopolnjevanju sodelavec

Naša podpora sega pri tem od točkovnih posameznih ukrepov (Kaikaku Kaizen, 5S) a ali rezultatom usmerjena realizacija izbranih Lean-zasnov (kot TPM, SMED, …) do celovite izvedbe Lean-management programov.

Osnova je v vsakem primeru optimizacija procesov na osnovi preizkušenih Lean principov:

 • Kaizen kot filozofijo izboljšav
 • Usmerjenost na ustvarjanje vrednost
 • Obravnavanje verige vrednosti kot vrednosti tok
 • Tok materiala na osnovi pull-principa

Pri delu se opiramo na lastno razvite HTML Management Consultants zasnove izvedbe in smo osredotočeni na področje proizvodnje, vzdrževanje in administrativne procese v podjetjih in storitvenih organizacijah (turizem, bančništvo, zavarovalništvo).

Skrbimo, da izdelane koncepte skupaj s sodelavci na licu mesta pripeljemo do uspeha.

Tipični rezultati projekta so naslednji:

 • Oblikovanje zavesti za izgube kot osnova za aktivne izboljšave procesov
 • Uporaba potenciala in idej sodelavec
 • Občutno zmanjševanje pretočnih časov, zalog, površin in reakcijskih časov
 • Dvig stopnje hitrosti izpolnjevanja terminov
 • Stabilizacija procesne kakovosti
 • Postavitev internih modelov izpopolnjevanja in razvojnih poti

Človeški viri

Sistematično spodbujanje dela

V času, ko postajajo viri vedno bolj omejeni in je treba v vedno krajših časovnih razdobjih trgu ponuditi konkurenčne produkte in storitve, zahteva za realizacijo visoko motivirane sodelavce. Podjetje z boljšimi sodelavci ima več možnosti za uspeh. Oddelki, ki se ukvarjajo s človeškimi viri stojijo pred velikimi izzivi.

HTML Management Consultants podpira vaš oddelek človeških virov pri razreševanju v vedno večji meri kompleksnih nalog. Pri tem je usmeritev tudi na vsebine, ki imajo bistveni vpliv na krmiljenje organizacije. Sem spadajo vseživljenjsko učenje in delo, vodenje na podlagi vsebin, vrednote, kot tudi konvergenca življenja in dela.

Naše ključne storitve na področju človeških virov so naslednje:

 • Upravljanje veščin in kompetenc
 • Ergonomija in zdravje
 • Leadership
 • Coaching in razvoj sodelavcev
 • Sprememba kulture
 • Arhitektura in upravljanje sprememb in stalnih izboljšav

Organizacija in procesi


Zasledujemo cilj, v tesnem sodelovanju z vsemi odgovornimi za posamezna področja in stranko, etablirati celovit procesni model, ki vsa mesta prereza jasno definira in določa odgovornosti. Posledično dajemo predloge, kako prilagoditi organizacijo za doseganje močnejše orientacije k strankam, dosegati hitrejši odzivni čas in fleksibilnost. Vpeljava krmilnih struktur in sistemov odločanja na osnovi celovite dinamike kazalnikov vam omogoča nadzor in nadaljnji razvoj organizacije.
Da tudi v bodoče ne boste izgubili vaše odjemalce izpred oči.